Monday, April 16, 2007

Serba sedikit definisi sebagai santapan ilmu>>>

PENDIDIKAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI

Disini terdapat beberapa definisi pendidkan kokurikulum bagi pendidikan jasmani

Definisi:

1) Kurikulum adalah suatu set hasrat tujuan formal pendidikan/ latihan yang tersusun.
“ curriculum is a organized set of formal education and/or training intentions” (PRATT,1980)

2) Definisi kurikulum, menurut Beane dkk (1986), yakni bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengertian yang meliputi: (1) kurikulum sebagai produk; (2) kurikulum sebagai program; (3) kurikulum sebagai hasil yang diinginkan: dan (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik.

3) Kurikulum adalah suatu set pelan dan pengalaman yang saling kait untuk kewajiban seseorang pelajar dibawah bimbingan di sekolah.
“ an interrelated set of plans and experiences that a student undertakes under the guidance of a school” (MARSH & WILLIS, 1995)

4) Isi kandungan untuk dipelajari dan diperluaskan untuk memasuki konsep, kaedah atau metadologi pengajaran. (EGAN, 1978)

5) Sumber pembelajaran yang dirancangkan dan dibimbing oleh sekolah sama ada dilaksana secara kelompok atau individu di dalam atau di luar sekolah. (KERR, 1968)

6) Sumber pengalaman pembelajaran yang diorganisasi dan untuk pelajar- pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. (ABDULLAH MOHD NOOR & AHMAD JAFFRI HASSAN,1992)

7) Semua peluang atau kesempatan pembelajaran yang dirancang oleh guru- guru untuk murid- murid yang mengandungi isi dan kaedah serta objektif dan penilaian.
( Perkembangan Kurikulum- Dr Mohamad Daud, Dr Koh Tsu Koon)

8) Definisi kurikulum, menurut Beane dkk (1986), yakni bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengertian yang meliputi:
(1) kurikulum sebagai produk;
(2) kurikulum sebagai program;
(3) kurikulum sebagai hasil yang diinginkan: dan
(4) kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik.9) ‘Sesuatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan dan kemahiran, nilai dan norma, unsur-unsur budaya dan kepercayaan yang terpilih untuk diwariskan kepada ahli-ahli masyarakat.’ (Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pendidikan Kebangsaan 1979)


10) Kurikulum adalah suatu set pelan dan pengalaman yang saling kait untuk kewajiban seseorang pelajar dibawah bimbingan di sekolah.
“ an interrelated set of plans and experiences that a student undertakes under the guidance of a school” (MARSH & WILLIS, 1995)
Walaupun nota yang disediakan tidak seberapa, namun apa yang disampaikan ini diharap mampu sedikit sebanyak menyediakan para pelajar dan anda yang membaca dalam pengetahuan terhadap definisi pendidkan kokurikulum bagi pendidikan jasmani.

Anda juga boleh membuka laman – laman dibawah untuk rujukan lanjut:

http//:www.sportsu.com

http//:www.coachesedducation.com/horiz/lil/

http//:www.brianac.demon.co.uk/hurdles/index.htm

http//:www.tmkpjk.blogspot.com

http//:www.mpktbr.com.my

Sunday, April 15, 2007

Penggunaan Teknologi Maklumat dan(ICT)
dalam Pengajaran dan Pembelajaran

PANDUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)
DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN (p&p)

UNIT 1: Pengenalan
1.1 Objektif Unit
Di akhir unit ini, guru-guru akan dapat:
• menghuraikan faedah ICT kepada murid.
• menerangkan syarat untuk memanfaatkan ICT dalam p&p.
• menghuraikan bagaimana ICT boleh dimanfaatkan dalam
p&p.

1.2 Apa Maksud Penggunaan ICT Dalam p&p?
Penggunaan ICT dalam p&p bermaksud menggunakan ICT
secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk
meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan p&p.

1.3 Apa Tujuan Dokumen Panduan Ini?
Panduan ini bertujuan untuk:
• menjelaskan bagaimana ICT dapat digunakan secara
berfikrah, terancang, dan bersesuaian dalam aktiviti-aktiviti
p&p.
• membantu guru merancang dan melaksana aktiviti-aktiviti
p&p yang menggunakan ICT.

1.4 Apa Manfaat ICT Dalam Pembelajaran?
Penggunaan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian
dengan keperluan dalam pembelajaran:
• berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid
terhadap pelajaran.
• memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua
murid yang pelbagai keupayaan.
• meningkatkan motivasi murid.
• membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise
learning).

Objektif Unit

Maksud Aplikasi ICT dalam p&p
Tujuan dokumen
panduan
Manfaat ICT dalam
p&p

• membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar
diperolehi.
• membolehkan murid mengumpul maklumat yang perlukan
masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh.
• mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan
dan mencabar.
• membolehkan murid mencuba atau melaksana eksperimen
yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk
dilaksana dengan cara biasa.
• meningkat daya kreativiti dan imaginasi murid.
• memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan
dengan bimbingan yang minimum.
• meningkat kemahiran ICT.

1.5 Apa Syarat Untuk Memanfaatkan ICT Dalam p&p?
Untuk memperoleh manfaat mengguna ICT dalam p&p, perkaraperkara
berikut perlu diberi perhatian:
• Penggunaan ICT dalam p&p dirancang
dengan baik, bukan secara “bidan terjun”
atau sebagai aktiviti sampingan yang
tidak ada kaitan dengan kurikulum.
• Penggunaan ICT bersesuaian dengan
keperluan kurikulum dan menyokong
pendekatan p&p.
• Ada perkakasan dan perisian yang
sesuai yang boleh diguna dalam aktiviti
pembelajaran.

1.6 Perlukah Saya Menjadi Pakar Komputer Sebelum
Boleh Menggunakannya Dalam p&p?
Guru tidak perlu menjadi pakar, cukup
sekadar menguasai kemahiran asas1 ICT yang
boleh diperolehi melalui aktiviti kelab
komputer sekolah yang
melaksanakan program Literasi
Komputer Kementerian Pendidikan
Rujuk laman web berikut untuk
dapatkan huraian lanjut berhubung
kemahiran ICT asas.
http://kdp.ppk.kpm.my/lk-guide.htm#PERINGKAT 1
1 Meliputi pengetahuan tentang langkah-langkah keselamatan dan peraturan
penggunaan kemudahan komputer serta kemahiran asas pengendalian
komputer dan Operating System, asas perisian pemproses kata dan grafik.
yarat untuk guna ICT
Cara mengaplikasi
CT dalam p&p

1.7 Bagaimana Menggunakan ICT Dalam p&p?
Dalam konteks penggunaan ICT dalam p&p, tiada satu cara pun
boleh dikata sebagai terbaik dan mesti digunakan. Pendekatan
terbaik yang sebenarnya ialah apabila penggunaan ICT sesuai
dengan keperluan murid, serta dapat membuahkan hasil yang
diharapkan dalam jangka masa yang munasabah.
Penggunaan ICT dalam p&p dapat dilihat dari dua aspek, iaitu
aspek pengajaran (guru mengguna ICT), dan aspek
pembelajaran (murid mengguna ICT).
Dalam konteks pembelajaran2, penggunaan ICT dalam p&p
boleh dikategori sebagai:
• Tutorial,
• Penerokaan (eksploratori),
• Aplikasi, dan
• Komunikasi.
Dalam konteks pengajaran pula, ICT boleh diguna sebagai alat
persembahan dan alat demonstrasi.
Huraian lanjut berhubung pendekatan ini dibincang dalam unit
seterusnya.

1.8 Penilaian Kendiri
i. Keperluan penggunaan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran semakin digalakkan. Sila terangkan
kebaikan penggunaan ICT dalam p&p.
ii. Berikan tiga syarat yang perlu dipenuhi jika anda ingin
menggunakan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran.
iii. Terdapat empat kategori di mana ICT digunakan dalam
p&p. Nyatakan keempat-empat kategori ini.

2 Adaptasi daripada pengkelasan umum aplikasi Teknologi
Pendidikan oleh Barbara Means (Means, 1994)
Penilaian

UNIT 2: ICT Untuk Pembelajaran Tutorial

2.1 Objektif
Di akhir unit ini, guru-guru akan dapat:
• menerangkan maksud pembelajaran tutorial.
• menerangkan bagaimana ICT dapat digunakan untuk
pembelajaran tutorial.
• merancang aktiviti pembelajaran tutorial yang menggunakan
ICT.
• melaksanakan aktiviti pembelajaran tutorial yang
menggunakan ICT.

2.2 Apa Maksud ICT Untuk Pembelajaran Tutorial?
ICT dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna untuk
menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang
telah ditetapkan. Pembelajaran tutorial ini merangkumi3:
• pembelajaran ekspositori4,
• demonstrasi sesuatu
fenomena yang ditunjukkan
dan dikawal urutan,
babaknya oleh sistem, dan
• latihan atau latihtubi yang
disampai dan dikawal oleh
sistem.

2.3 Bagaimana ICT Diguna Untuk Pembelajaran Tutorial?
Alat ICT yang selalu diguna untuk pembelajaran tutorial ialah
komputer dan perisian pendidikan sama ada yang disimpan di
dalam CD-ROM, cakera keras ataupun laman web.
Istilah Computer Assisted Instruction (CAI) diguna untuk
menggambarkan penggunaan komputer dalam p&p.
Kemudiannya istilah Intelligent Computer Assisted Instruction
atau Intelligent Tutoring System pula digunakan5. Perubahan ini
seiring dengan perkembangan yang berlaku dalam reka bentuk
perisian pendidikan yang berciri kecerdasan. Ciri ini melahirkan
3 Means et. al. (1993),
4 Pembelajaran ekspositori merujuk kepada suasana pembelajaran di mana
guru menyampaikan maklumat kepada murid yang pasif.
(http://www.pcma.org/toolbox/ccandmore/tool_glossary.htm).
5 Perisian CAI yang pertama dibangunkan oleh Patric Suppes daripada
Stanford University pada tahun 60’an.

Objektif Unit
Maksud ICT untuk
pembelajaran tutorial
Bagaimana guna ICT

perisian pendidikan yang berupaya menyesuai maklumat yang
disampai dengan kemampuan dan keperluan murid. Dengan
perkembangan ICT, perisian kursus yang ada pada hari ini
kebanyakannya berciri multimedia.
Secara umum, setiap perisian pendidikan mengandung satu
atau lebih daripada komponen berikut6:
• mempersembahkan maklumat,
• membimbing,
• menyediakan/memberi latihan, dan
• menilai pencapaian
Sebahagian besar perisian pendidikan yang diguna dalam
pembelajaran tutorial direka bentuk berdasar kepada model
tradisional p&p, model transmisi, yang melihat guru sebagai
penyampai maklumat utama dan murid sebagai penerima.
Perisian pendidikan
seperti ini lebih mudah
diadaptasi oleh guru
(Clack dan Sun, 1996).
Bagimanapun, guru
harus berhati-hati dalam
melaksana pendekatan
ini. Kesilapan dalam
memberikan
pertimbangan boleh:
• mengakibat
pembaziran
masa dan tenaga.
• menghalang penggunaan kemudahan ICT yang lebih
produktif.
• menjurus ke arah penyalahgunaan kemudahan ICT.
• mengakibatkan lebih banyak masa diperlukan oleh murid
untuk belajar sesuatu bidang ilmu.
Sebelum guru mengguna pendekatan ini, perkara-perkara
berikut perlu diberi pertimbangan:
• Ada perisian pendidikan yang sesuai. Untuk tujuan ini,
guru perlu terlebih dahulu menilai setiap perisian
pendidikan yang hendak diguna oleh murid.
• Ada peralatan ICT yang sesuai untuk melaksana perisian.
• Ada kemahiran mengendali peralatan ICT.
• Ada keperluan untuk mengguna ICT (penggunaan ICT
dapat membantu murid memahami dan menguasai
pengetahuan yang dikehendaki).
6 Rujuk http://www.uwf.edu/coe/tutorials/technolo/coursewa/crsware.htm

Setelah pasti benar-benar wujud keperluan, guru hendaklah
merancang penggunaan ICT, bukan dibuat secara bidan terjun.
Perancangan ini perlu mengambil kira perkara-perkara berikut:
• Lokasi peralatan ICT (dalam kelas atau di luar kelas).
• Penggunaan secara berkumpulan atau individu.
• Penggunaan di dalam atau di luar waktu persekolahan.

2.4 Apa Situasi Yang Sesuai Untuk Guna Pendekatan Ini?
Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai diguna
dalam situasi berikut:
• Kelas yang mengandung murid yang ramai dengan
kemampuan belajar
yang berbeza. Dalam
situasi ini, guru boleh
memberi tumpuan
kepada sebahagian
murid sementara
sebahagian yang lain
mengguna komputer.
• Guru terpaksa
bertugas luar dan
kelas diselia oleh guru
ganti. Dalam situasi
ini, guru tersebut
boleh merancang
pembelajaran mengguna komputer.
• Terdapat murid yang sukar mengikuti pengajaran guru.
Dalam situasi ini, guru boleh menggunakan perisian
pendidikan khusus untuk pemulihan.
• Terdapat murid cerdik yang memerlukan aktiviti pengayaan.
Dalam situasi ini, perisian pendidikan yang mencabar minda
boleh diberikan kepada mereka.

2.5 Apa Kelebihan Mengguna ICT?
• Dapat mengindividukan pembelajaran
• Murid belajar mengikut kemampuan sendiri.
• Meningkatkan motivasi murid untuk belajar.
• Murid boleh belajar tanpa penyeliaan atau dengan
penyeliaan guru yang minimum.
Kelebihan guna ICT
Situasi sesuai guna
ICT untuk
pembelajaran tutorial

2.6 Laluan Ke Arah Pengintegrasian.
Rajah 1 menunjukkan carta alir proses yang perlu dilalui oleh
guru sebelum melaksanakan aktiviti penggunaan ICT untuk
pembelajaran tutorial.

2.7 Contoh Persediaan Mengajar
Sila rujuk Lampiran 1.

2.8 Penilaian Kendiri
i. Sila huraikan apa yang anda faham mengenai
penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial.
ii. Bolehkah anda jelaskan bagaimanakah ICT boleh
digunakan untuk pembelajaran tutorial.
iii. Huraikan beberapa kelebihan menggunakan ICT untuk
pembelajaran tutorial.
iv. Rancang satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menggunakan ICT untuk pembelajaran tutorial.
Contoh rancangan
mengajar.
Laluan pengintegrasian
Penilaian

Ada Keperluan?
Ada perisian
sesuai?
Ada perkakasan
sesuai?
Rancang masa (dalam waktu vs luar
waktu), tempat (dalam kelas vs luar
kelas) dan mod penggunaan
(bersendirian vs berkumpulan)
Laksanakan perancangan
Penilaian
Ya
Ya
Ya
Tamat
Mula
Download/
Beli/
Bangunkan sendiri
Dapatkan perkakasan
• Latih murid
• Ikuti kelas literasi
komputer
Rajah 1
Murid tahu kendali
perkakasan &
perisian?

UNIT 3: ICT Untuk Pembelajaran Penerokaan
(Exploratory)

3.1 Objektif
Di akhir unit ini, guru-guru akan dapat:
• menerangkan maksud pembelajaran penerokaan.
• menerangkan bagaimana ICT dapat digunakan dalam
pembelajaran penerokaan.
• merancang aktiviti pembelajaran penerokaan dengan
menggunakan ICT.
• melaksanakan aktiviti pembelajaran penerokaan yang
mengaplikasikan ICT.

3.2 Apa Maksud ICT Untuk Pembelajaran Penerokaan?
Penggunaan ICT untuk pembelajaran penerokaan berlaku
apabila ICT digunakan sebagai medium untuk:
• mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM,
Internet, portal maklumat dan sebagainya.
• mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena
secara simulasi.
• melihat demontrasi
sesuatu kejadian yang
urutan babaknya boleh
dikawal oleh murid.
Dalam pembelajaran
penerokaan, murid boleh
mengawal dan menentukan
maklumat yang diterima melalui
ICT. Ini berbeza dengan
pembelajaran tutorial di mana murid
hanya menerima bahan pelajaran yang
dikawal dan ditentukan oleh sistem.

3.3 Bagaimana ICT Diguna Untuk Pembelajaran
Penerokaan?
Pendekatan ini serasi dan menyokong pendekatan
constructivism7, iaitu teori pembelajaran yang memberi
7 Maklumat lanjut berhubung teori pembelajaran boleh diperolehi di
http://www.gwu.edu/~tip/ atau
http://www.funderstanding.com/about_learning.html

Objektif Unit
Maksud ICT untuk
pembelajaran
penerokaan
Bagaimana guna ICT

penekanan kepada pemikiran kritis, penyelesaian masalah,
pengalaman pembelajaran yang autentik, dan pengetahuan
yang dibina melalui interaksi sosial.
Sebagai contoh;
Murid-murid di dalam kelas Geografi, boleh merujuk kepada
World Facts Book di laman web Central Intelligence Agency
(CIA)8 atau merujuk kepada ensaiklopedia dalam talian seperti
Encarta9.
Simulasi maya pembedahan katak Virtual Frog Disection Kit
Version 2.0 yang dibangunkan oleh Lawrence Berkley National
Laboratory10 boleh digunakan di dalam kelas Biologi. Capaian
juga boleh dibuat di rumah, untuk tujuan ulangkaji.
Bagi mengatasi masalah kelambatan capaian, guru boleh
meminta bantuan guru
yang mahir komputer
untuk membuat pendua
(mirror) kandungan
laman ini ke dalam
cakera keras tempatan
dengan menggunakan
perisian pendua web
seperti WinHTTrack 11.
Selain daripada
mengakses maklumat
terus daripada Internet,
guru juga boleh
menggunakan maklumat
yang disimpan di dalam
CD-ROM seperti ensaiklopedia, pangkalan data, dan lain-lain
maklumat yang boleh diperolehi di pasaran.
Guru perlu mengawal masa kerana pembelajaran penorakaan
mungkin memakan masa yang terlalu panjang.
8 World Facts Book boleh di capai di
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html

9 Encarta dalam talian boleh dicapai di http://www.encarta.msn.com/

10 Ujikaji boleh dilakukan secara maya di http://www-itg.lbl.gov/vfrog/dissect.html .

11 Perisian ini termasuk dalam kategori freeware dan boleh dimuat turun daripada
laman utamanya di http://www.httrack.com.

3.4 Apa Situasi Yang Sesuai Untuk Mengguna Pendekatan
Ini?
ICT sesuai digunakan untuk pembelajaran penerokaan dalam
situasi:
• pembelajaran yang berbentuk inkuari penemuan.
• pembelajaran yang menjurus
kepada penyelesaian masalah
kehidupan sebenar.
• aktiviti yang berkaitan Kajian
Masa Depan.
• aktiviti pembelajaran yang
berbentuk simulasi.

3.5 Apa Kelebihan Mengguna ICT Untuk Pembelajaran
Penerokaan?
• Memberi peluang kepada murid untuk menentukan
haluan dan kemajuan pembelajaran masing-masing.
• Mendorong murid terlibat secara lebih aktif dalam
pembelajaran.
• Memberi peluang
kepada murid
untuk menangani
masalah sebenar
di dalam kelas.
• Memberi peluang
kepada guru
menerapkan teori
pembelajaran
moden seperti
constructivism,
multiple
intelligence dan
lain-lain.

3.6 Laluan Ke Arah Pengintegrasian.
Rajah 2 menunjukkan carta alir proses yang perlu dilalui oleh
guru sebelum melaksanakan aktiviti penggunaan ICT untuk
pembelajaran penerokaan.
Situasi yang sesuai
gunakan ICT
Laluan ke arah
pengintegrasian
Kelebihan guna ICT

3.7 Contoh Persediaan Mengajar
Sila rujuk Lampiran 2

3.8 Penilaian Kendiri
i. Dalam pembelajaran penerokaan, murid boleh mengawal
dan menentukan maklumat yang terima melalui alatan
ICT manakala dalam pembelajaran tutorial pula murid
hanya menerima bahan pembelajaran yang dikawal dan
ditentukan oleh sistem. Berikan contoh yang
menunjukkan perbezaan antara keduanya.
ii. Terangkan mengapa guru perlu menetapkan masa untuk
murid mengakses maklumat dalam pembelajaran
penerokaan.
iii. Berikan tiga kelebihan menggunakan ICT dalam
pembelajaran penerokaan.
iv. ICT sesuai digunakan dalam pembelajaran penerokaan
apabila murid mengikuti pembelajaran berbentuk inkuiripenemuan.
Berikan contoh tajuk dan cara
melaksanakannya dalam mana-mana mata pelajaran
yang boleh menggunakan ICT untuk pembelajaran ini.
v. Murid boleh mengakses maklumat terus daripada internet
untuk pembelajaran penerokaan. Berikan satu lagi cara di
mana murid boleh mengakses maklumat yang mereka
perlukan.
Contoh persiadaan
mengajar.
Penilaian

Ada Keperluan?
(rujuk 8.2)
Sumber terbuka
atau tertutup
Ada perkakasan
sesuai?
Laksanakan perancangan
Nilai keberkesanan.
Ya
Ya
Tamat
Mula
Ada perisian
sesuai
• Download
• Beli
• Bangunkan sendiri
Terbuka
• Latih murid
• Ikuti kelas literasi
komputer
Rajah 2
Tahu kendali
perkakasan &
perisian?
Rancang masa (dalam waktu vs luar
waktu), tempat (dalam kelas vs dalam
makmal) dan mod penggunaan
(bersendirian vs berkumpulan)
• • Beli
• Pasang sendiri
• Pinjam

UNIT 4: ICT Sebagai Alat Aplikasi

4.1 Objektif
Di akhir unit ini, guru-guru akan dapat:
• menerangkan maksud mengguna ICT sebagai alat aplikasi.
• nenerangkan bagaimana mengguna ICT
sebagai alat aplikasi.
• merancang aktiviti p&p mengguna ICT
sebagai alat aplikasi.
• melaksana aktiviti p&p yang mengguna ICT
sebagai alat aplikasi.

4.2 Apa Maksud ICT Sebagai Alat Aplikasi?
ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu
murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai
mekanisma penyaluran maklumat p&p.
Contohnya penggunaan perisian aplikasi umum seperti
pemproses perkataan oleh murid dalam menghasilkan karangan
atau penggunaan perisian hamparan elektronik untuk memplot
graf.
Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik, Computer Aided
Design (CAD) dan lain-lain, juga termasuk dalam kategori alat
aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu murid
melaksanakan aktiviti pembelajaran.

4.3 Bagaimana Guna ICT Sebagai Alat Aplikasi?
Di kalangan guru, ada yang beranggapan
penggunaan ICT dalam konteks di atas telah
dipenuhi apabila muridnya menyediakan
karangan dengan menggunakan pemproses
perkataan. Penggunaan seperti ini tidak
menyokong mana-mana falsafah pendidikan,
sebaliknya, komputer dan pemproses perkataan
hanya diguna seperti mesin taip sahaja.
Bagaimanapun, apabila sekumpulan murid berbincang,
mengedit dan mengolah kandungan karangan dengan bantuan
pemproses perkataan dan mempersembahkan hasil karangan
ini, barulah boleh dikatakan ICT telah digunakan secara yang
bermanfaat.

Objektif
Bagaimana guna ICT
sebagai alat aplikasi
Maksud mengguna
ICT sebagai alat
aplikasi

Situasi ini turut mengambarkan pengoperasian teori
pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning) yang
menyatakan budaya atau persekitaran sosial turut membantu
pembelajaran – murid saling mempelajari dan membantu
sesama mereka membangunkan kemahiran kognitif,
metakognitif, bertutur (verbal) dan bekerjasama (Brown, 1994;
Perkins, 1992; McInerney & McInerney, 1998)
Dengan bantuan aplikasi-aplikasi ini, murid akan dapat
memberikan tumpuan melakukan aktiviti pembelajaran yang
autentik. Katakan dalam satu eksperimen yang telah dilakukan,
murid perlu mengkaji perkaitan antara dua pembolehubah.
Mungkin banyak graf perlu diplot supaya perkaitan antara dua
pembolehubah ini dapat dilihat. Walaupun kemahiran membina
graf perlu dikuasai oleh murid tetapi dalam hal ini sepatutnya
tumpuan diberi kepada melihat perkaitan antara dua
pembolehubah itu. Tugas membina graf-graf ini mungkin
memesongkan tumpuan murid daripada perkara yang lebih
penting. Dalam hal ini, perisian aplikasi yang sesuai boleh
digunakan untuk membantu murid membina graf-graf yang
diperlukan itu, sementara perhatian mereka ditumpukan untuk
melihat perkaitan antara pembolehubah tersebut.
Satu lagi situasi ialah seorang murid (dalam apa juga subjek
yang berkaitan) mungkin perlu mengelas dan menyisih data
yang banyak untuk melihat sesuatu trenda dalam data itu. ICT
ialah alat yang ideal untuk diguna untuk tugas yang tidak
autentik (iaitu mengelas dan menyisih data yang banyak)
manakala murid itu boleh menumpukan sepenuh perhatian
kepada tugas yang autentik (iaitu melihat dan memikirkan
berkenaan trenda yang ada dalam data itu).

4.4 Apa Kelebihan Mengguna ICT Sebagai Alat Aplikasi?
• Murid boleh memberikan tumpuan kepada melakukan
aktiviti pembelajaran yang autentik.
• Guru boleh mengemuka masalah yang lebih mencabar
minda murid.
• Murid dapat meningkat kecekapan dan ketepatan hasil
pembelajaran.

4.5 Laluan Ke Arah Pengintegrasian.
Rajah 3 menunjukkan carta alir proses yang perlu dilalui oleh
guru sebelum melaksanakan aktiviti penggunaan ICT sebagai
alat aplikasi
Kelebihan guna ICT
Laluan ke arah
pengintegrasian

Ada Keperluan?
(rujuk 9.2)
Ada
perkakasan?
Rancang masa (dalam waktu vs luar
waktu), tempat (dalam kelas vs dalam
makmal) dan mod penggunaan
(bersendirian vs berkumpulan)
Laksanakan perancangan
Nilai keberkesanan.
Ya
Ya
Tamat
Mula
• Download
• Beli
• Bangunkan sendiri
• Latih murid
• Ikuti kelas literasi
komputer
Ada aplikasi yg mahu
diguna (ie. Word
Processor, ACAD,
simulasi dll.)
Ya
• Beli siap
• Pasang sendiri
• Pinjam
Rajah 3
Tahu kendali
perkakasan &
perisian??

4.6 Contoh Persediaan Mengajar
Sila rujuk Lampiran 3

4.7 Penilaian Kendiri
i. Sebagai guru anda dikehendaki membantu murid
mengurangkan beban mereka akibat tugasan yang tidak
berapa penting yang terpaksa dibuat berulang kali.
Cadangkan satu cara yang boleh dilakukan oleh murid
untuk mengatasi masalah ini.
ii. Murid yang mahir menggunakan perisian pemproses
perkataan dapat menampilkan kerja kursus atau tugasan
dengan lebih menarik dan lebih efisien. Setujukah anda
dengan kenyataan ini. Berikan sebab mengapa anda
bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan ini.
iii. Kenal pasti satu tugasan yang bersifat autentik dan bukan
autentik bagi subjek yang anda mengajar dan huraikan.
Contoh persediaan
mengajar
Penilaian

UNIT 5: ICT Sebagai Alat Pemudah Komunikasi.

5.1 Objektif
Di akhir unit ini, guru-guru akan dapat:
• menerang maksud mengguna ICT sebagai pemudah
komunikasi.
• menerang bagaimana ICT dapat diguna sebagai pemudah
komunikasi dalam p&p.
• merancang aktiviti yang mengguna ICT sebagai pemudah
komunikasi dalam p&p.
• melaksana aktiviti yang mengguna ICT sebagai pemudah
komunikasi dalam p&p.

5.2 Apa Maksud ICT Sebagai Alat Pemudah Komunikasi?
ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna
untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza
menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai
bentuk. Kemajuan ICT pada hari ini membolehkan komunikasi
dilakukan dalam pelbagai mod seperti berikut:
• teks,
• grafik,
• audio,
• video, atau
• kombinasi pelbagai mod.

5.3 Bagaimana Guna ICT Sebagai Alat Komunikasi Dalam
p&p?
Terdapat empat teknik untuk komunikasi melalui ICT, iaitu:
• Teknik Seorang – Sendirian,
• Teknik Seorang kepada Seorang,
• Teknik Seorang kepada Ramai, dan
• Teknik Ramai kepada Ramai.

Objektif
Maksud ICT sebagai
pemudah komunikasi

Satu daripada model pembelajaran terkini
yang mengambil peluang daripada keupaya
ICT sebagai alat komunikasi ialah
pembelajaran kolaboratif12.
Selain daripada itu, kebolehan komunikasi
global melalui ICT membolehkan murid
bertukar maklumat berhubung budaya, dan
geografi setempat bagi membolehkan mereka
menganalisis dan membuat perbandingan dengan pengalaman
mereka. Ini adalah merupakan satu pengalaman pembelajaran
yang berupaya membuka minda mereka serta menjadikan
pembelajaran lebih menarik dan bermakna.
Secara tradisi, hampir semua guru mahu anak murid mereka
memberikan perhatian sepenuhnya kepada apa yang mereka
sampaikan. Perbuatan murid bertanya terlalu banyak atau
bercakap sesama mereka dianggap sebagai mengganggu
pembelajaran.
Bagaimanapun, teori pendidikan terkini menghendaki murid
menguasai kemahiran komunikasi. Komunikasi dilihat sebagai
satu kemahran yang berupaya meningkatkan keyakinan murid
terhadap diri mereka dan seterusnya membantu pembelajaran.

5.4 Apa Kelebihan Guna ICT Sebagai Alat Pemudah
Komunikasi?
• Boleh melaksana pembelajaran kolaboratif.
• Tingkat penglibatan murid dalam proses pembelajaran
melalui peer group yang bersifat global.
• Boleh melibat pakar di dalam dan luar negara dalam
proses pembelajaran.

5.5 Jalan Ke Arah Pengintegrasian.
Rajah 4 menunjukkan carta alir proses yang perlu dilalui oleh
guru untuk melaksana aktiviti pembelajaran yang melibatkan
penggunaan ICT sebagai alat pemudah komunikasi.
12 Cooperative/Collaborative Learning (C/CL) is an instructional approach in which students
work together in small groups to accomplish a common learning goal. C/CL is not the same
as traditional groupwork, in that most models adhere to the following principles:
• Students work and learn together in small (2-5 member) groups.
• Their task is carefully designed to be suitable for groupwork.
• There is positive interdependence - cooperation is necessary for students to succeed.
• Students are individually accountable for learning and participation.
• Attention and class time are given to interpersonal/cooperative skill building.
The role of the teacher changes from being the "sage on the stage" to "the guide on the
side."
Kelebihan guna ICT
Jalan ke arah
pengintegrasian

Ada Keperluan?
(rujuk 10.2)
Rancang masa (dalam waktu vs luar
waktu), tempat (dalam kelas vs dalam
makmal) dan mod penggunaan
(bersendirian vs berkumpulan)
Laksanakan perancangan
Nilai keberkesanan.
Ya
Ya
Tamat
Mula carta alir
• Download
• Beli
• Bangunkan sendiri
• Latih murid
• Ikuti kelas literasi
komputer
Ada perisian/
perkhidmatan? (eg. Email,
AOL, net-meeting,
mIRC, dll.)
Ya
• Beli siap
• Pasang sendiri
• Pinjam
Ada kemudahan?
(komputer,
sambungan & akaun
Internet.)

Rajah 4
Tahu kendali
perkakasan &
perisian?

5.6 Contoh Persediaan Mengajar
Sila lihat Lampiran 4.

5.7 Penilaian Kendiri
i. Bolehkah anda terangkan beberapa teknik berkomunikasi
mengguna ICT dalam p&p yang dicadangkan?
ii. Terangkan dua kelebihan penggunaan ICT sebagai alat
pemudah komunikasi dalam p&p.
iii. Huraikan bagaimana internet dapat membantu p&p guru
dalam melaksana pembelajaran berasaskan komunikasi.
Persiadaan mengajar
Penilaian

UNIT 6: Penutup
Kecanggihan kemudahan ICT yang terdapat di sekolah-sekolah
pada masa ini adalah tidak seragam. Ada yang memiliki bilangan
komputer melebihi 100 set, ada yang memiliki hanya 1 set. Ada
yang meletak komputer di dalam bilik darjah, ada juga yang
meletakkan semua komputer ini di dalam makmal. Ada yang
memiliki sambungan kepada Internet, ada yang tidak.
Guru-guru yang menggunakan panduan yang terkandung dalam
dokumen ini haruslah terlebih dahulu mengetahui tahap
keupayaan infrastruktur ICT yang terdapat di sekolah masingmasing
sebelum merancang sebarang aktiviti pembelajaran
yang menggunakan ICT. Ini bagi memastikan aktiviti yang
dilaksanakan membuahkan hasil yang optimum sesuai dengan
objektif pembelajaran.
Sebagai panduan, disertakan di bawah ini matriks yang
menunjukkan perkaitan antara tahap teknologi dan
pembelajaran13.
13 Matriks ini disediakan oleh penyelidik di North Central Regional Education
Laboratory (NCREL) pada tahun 1994.
Teknologi Rendah
Teknologi Tinggi
embelajaran
ktif
• Networked projects with challanging tasks;
access to the Internet; integrated multimedia
capabilities including CD-ROM, two-way video
conferencing, access to professionals.
• Distance education networked with computers;
challenging tasks; linked to work with realworld
professionals and data; two way video.
• Advanced tools and high tech. museums
exhibits that are interactive and support high
level thinking.
Pembelajaran
Pasif
• Projects using multimedia experiences and
data provided by CD-ROM for authentic and
challenging learning..
• Local file sharing allowing student access to
all files for communal editing and
development.
• e-mail for inquiry collaborations
• State network support for schools using
Internet for collaborative projects.
• Closed integrated learning systems focusing
on low level objectives and standardized,
objective assesments.
• Traditional distance education use to transmit
information from a central source and focused
on low-level objectives and assessments
(talking head)
• Connections to homes that are linked only to
closed networks for the school and vendor,
and perhaps to other school using the same
vendor.
• Computer based instruction or drill and
practice focusing on low level objectives.
• Instructional video focused on low level
objectives.
• Video and audio used to transmit information
as a lecture or talking head.
• Teaching a computer language or word
precessing as an end in itself as technology
literacy.

Dengan menggunakan matriks ini, anda boleh mengukur di
kuadran manakah anda berada dalam konteks penggunaan
teknologi dalam p&p. Sebagai contoh, jika anda mengajar
murid-murid anda menggunakan Microsoft Word, anda berada
dikuadran C (penggunaan teknologi pada tahap yang rendah
dengan murid yang pasif). Jika sekolah anda dilengkapi dengan
kemudahan teknologi Aras A (merujuk kepada Sekolah Bestari),
ini bermakna anda belum lagi mengoptimumkan penggunaan
kemudahan teknologi yang ada.
Akhirnya, sebarang maklumat lanjut berhubung penggunaan ICT
dalam p&p bolehlah dirujuk di laman web http://kdp.ppk.kpm.my/
atau http://mercury.igalaksi.com/kdp/.

LAMAN WEB DAN GERBANG PENDIDIKAN
Berikut disenaraikan sebahagian daripada URL laman dan
gerbang pendidikan yang boleh dijadikan rujukan. Lebih banyak
pautan boleh diperolehi di http://kdp.ppk.kpm.my/pautan.htm .
Laman Ulasan
Malaysia SchoolNet

http://myschoolnet.ppk.kpm.my/

Mengandungi bahan-bahan Kurikulum
seperti SP dan HSP. Terdapat juga bahanbahan
sokongan lain yang dapat membantu
para guru dan murid.
Jaringan Pendidikan

http://kdp.ppk.kpm.my/

Sumber maklumat dan aktiviti Teknologi
Maklumat dan Komunikasi dalam
pendidikan.
Pendidik Net

http://www.teletre.com/pnm/

Dikendalikan oleh sekumpulan pendidik
yang berdedikasi menjadikan Internet
"education rich". Terdapat pelbagai
maklumat pendidikan dan sambungan
kepada sekolah/JPN/PPD dll.
TMSchool On-Line

http://www.tmsol.com.my/

Tutorial UPSR/PMR/SPM, forum, chit-chat
dll. Bermanfaat untuk dilawati.
CikguNet

http://www.cikgu.net.my/

Mengandungi bahan-bahan rujukan seperti
rancangan mengajar, tip mengajar dan
pelbagai lagi panduan lain yang berkaitan
dengan teknologi maklumat.
Guru Bestari

http://sekolahbestari.hypermart.net/

Laman Guru Bestari menyediakan ruangan
khas kepada guru dan murid untuk
berbincang serta bertukar-tukar pendapat.
Berbagai-bagai aktiviti dan maklumat
disediakan kepada guru dan murid sebagai
sumber rujukan. Maklumat lengkap
berhubung sekolah bestari boleh diperoleh
di sini.
Prog. KDP Perak

http://members.tripod.com/~ilhamnet/

Terdapat bahan-bahan p&p, tutorial dan
sambungan kepada laman-laman
pendidikan yang lain.
Sudut p&p PPDNet Batu Pahat

http://www.hope.cdc.com.my/

bpahat/kurikulum.htm
Sudut p&p yang dikelolakan oleh PPD Batu
Pahat.
Internet Education Resources

http://www1.moe.edu.sg/ier/

Mengandungi banyak bahan-bahan yang
boleh dijadikan panduan dan rujukan oleh
para GURU dan murid.
Cerdik 2000

http://members.nbci.com/cerdik2000/

Mengandungi banyak nasihat/tips
pendidikan dan motivasi.
Pendidikan Perdana Terdapat soalan-soalan peperiksaan PMR.
Boleh jadi ahli.
Lontar Web

http://lontarweb.umlib.um.edu.my/

Laman Web Pengajian Melayu.
Mengandungi Bibliografi, online Direktori
Kepakaran dan Koleksi Web berkaitan
Pengajian Melayu. LontarWeb.
Pendidikan Muzik KBSM

http://www.music.upm.edu.my/~

siewfong/lamanPMKBSM.htm
Laman ini bertujuan memberi sumber
maklumat tambahan kepada murid-murid
Sekolah Menengah yang ingin mempelajari
Pendidikan muzik KBSM

PC Weboepodia

http://webopedia.internet.com/

The #1 online encyclopedia and search
engine dedicated to computer technology.
Enter a search term or browse through the
categories, and sail the Web!
Laman Jawi

http://members.xoom.com/debotnet/

Laman ini juga dibina untuk mengumpulkan
sumber-sumber perisian jawi atau yang
boleh membantu memperkayakan internet
dengan huruf jawi.
Laman YEDSHAH

http://members.tripod.com/yedshah/

Sebuah Laman web yang mengandungi
Pelbagai maklumat di dalam Bahasa
Malaysia. Sudut Komputer, hiburan,
pengetahuan dan lain-lain
Foreign Language For Traveller

http://www.travlang.com/languages/

Mempelajari lebih daripada 70 bahasa asing
dengan sebutan bersuara.
Learning Technology Dissemination
Initiative

http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/

The Learning Technology Dissemination
Initiative was funded between 1994 and
1999 by the Scottish Higher Education
Funding Council to promote the use of
learning technology and computer based
learning materials in Scottish Higer
Education. The LTDI web site will continue
to provide free access to the resources and
publications that LTDI created.
Majlis Guru Cemerlang Pulau Pinang

http://members.tripod.com/mgcpp/

Terdapat modul p&p, Tutorial dan maklumat
berbentuk pengetahuan am. Terdapat juga
sambungan kepada sumber rujukan lain.
Alim's Homepage

http://www.geocities.com/

MadisonAvenue/3482/stories.html
Kisah nabi-nabi dan rasul-rasul.
Click & Learn

http://www.karbosguide.com/

Here you find more than 300 pages of
course material for self-study or remote
instruction related to IT. Sub-divided into
many illustrated modules.
Lesson Plan Bank
Check out this new lesson plan site! Find
free lesson plans organized by grade level,
subject, and special interest.
The Lesson Plan Page
Collection of over 1,000 lesson plans,
primarily at the elementary level, that were
developed by Kyle Yamnitz, students, and
faculty at The University of Missouri. More
recent lesson plans were submitted by the
users of this website. Launched in October
of 1996, The Lesson Plans Page was
developed to assist educators of all types.
Elementary school teachers get lesson
plans that are ready to use in their
classrooms.

Rujukan
Brown, A., (1994). The Advancement of Learning. Educational
Researcher. 23 (8), 4-12.
Clack, Jeanne dan Sun, Jeff., (1996), Technology
Implementation in Warren County Kentucky Public Schools: An
Evaluation of Instructional and Administrative System.,
unpublished.
McInerney, D & McInerney, V. (1998). Educational Psychology –
Constructing Learning (2nd. Edition). Sydney: Prentice Hall
Means, Barbara. (Ed.), (1994), Technology and Education
Reform, Jossey Bass Publishers, San Fransisco.
Means, Barbara et al., (1993), Using Technology to Support
Education Reform, U.S. Government Printing Office, Washington
D.C.
Perkins, D. (1992). Smart Schools – Better thinking and learning
for every child. New York: The Free Press.

LAMPIRAN 1
PENGGUNAAN ICT UNTUK PEMBELAJARAN TUTORIAL
SUBJEK : Geografi
TINGKATAN : 1
MASA : 3 masa
TAJUK : Malaysia : Bentuk Muka Bumi

OBJEKTIF : Di akhir pelajaran pelajar akan dapat :
i. Mengelaskan keadaan bentuk muka bumi di Malaysia
ii. Menyenaraikan nama dan kedudukan banjaran gunung, kawasan
tanah pamah dan pinggir laut
iii. Membezakan antara kawasan tanah tinggi, kawasan tanah pamah dan
pinggir laut
iv. Membuat keputusan tentang kepentingan kawasan pergunungan,
tanah pamah dan pinggir laut

AKTIVITI:
i. Pelajar dikehendaki menghuraikan pengetahuan sedia ada tentang
keadaan bentuk muka bumi di Malaysia
ii. Pelajar mengelaskan keadaan bentuk muka bumi Malaysia
iii. Pelajar dikehendaki mengenal pasti dan menanda nama dan
kedudukan rangkaian banjaran gunung, kawasan tanah pamah dan
pinggir laut negara berdasarkan peta Malaysia.
iv. Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan mengikut tahap
kemampuan mereka.
v. Bagi kumpulan 1, aktiviti pengayaan : kumpulan pelajar diminta
mencari gambar-gambar yang berkaitan keadaan bentuk muka bumi
dan menerangkan kepentingan kawasan tersebut dari laman web

(http://members.tripod.com/zupie/bmmsia.htm).

vi. Bagi kumpulan 2, aktiviti pemulihan : pelajar akan diberi keratan
akhbar yang mengandungi gambar-gambar berkaitan keadaan bentuk
muka bumi di Malaysia dan mencari gambar kepentingan kawasan
tanah tinggi, pinggir laut dan tanah pamah. Pelajar dikehendaki
mengelaskan gambar tersebut berdasarkan kategorinya.
vii. Setiap dapatan yang diperolehi akan dibentangkan oleh wakil
kumpulan pelajar.

PENILAIAN
i. Pelajar cemerlang dikehendaki menjawab soalan dari laman web

http://members.tripod.com/zupie/geografi.htm

ii. Pelajar lemah diberi lembaran kerja
BBM
i. Peta Malaysia
ii. Lembaran kerja
iii. Keratan akhbar dan gambar berkaitan
iv. Laman web

Subject: English
Form: Two
Topic: Prepositions
Duration: 4 X 35 minutes

Objectives: By the end of the lesson the students should be able to:
1) Identify 5 prepositions of time - at, by, on, before, after
2) Identify 9 prepositions of place or position – in, on, near, over, under,
between, behind, in front of,
3) Use each preposition correctly in sentences.
Procedures: 1. Students are to be divided into 3 groups of their language proficiency -
weak, medioacre and advance.
2. Teacher presents a hand-out or newspaper cutting with the underlined
words of prepositions for the first paragraph.
3. Students are asked to guess the underlined words.
4. Teacher explains on prepositions and their functions.
5. Students play the CD.- Introduction to Prepositions
- preposition of time
- preposition of place
- preposition of position
* Weak group attempts question for Level 1
Medioacre group attempts questions for Level 2
Advanced group attempts questions for Level 3
6. Students do the exercise , quiz and enrichment according to each level
7. Students underline prepositions in the rest of the paragraphs of the
hand-out or newspaper.
Teaching aids : courseware on Introduction to prepositions
An article in newspaper

LAMPIRAN 2
PENGGUNAAN ICT DALAM PEMBELAJARAN EKSPLORATORI
Subject : English Language
Year : 5
Topic : 5.2 Nature : Tigers

Objectives : Listening
Level 3 – Make inferences
Speaking
Level 3 – Prepare and present information reports
Reading
Level 2 – Gives answers to ‘WH’ questions – explore ways in
which diagrams, charts, plans, timetables, and picture
books construct meaning.
Writing
Level 2 – enter data into templates database
Duration : 210 minutes (7 period)
Resources : ICT search engines, handouts, template database, ‘WH’ questions cards.

http://www.georgetown.edu/cball/animals/tiger.html

http://search.gallery.yahoo.com/search/corbis?p=Tiger

http://search.yahoo.com/bin/search?p=tiger

http://members.delphi.com/rarteau/index.html

Procedures :
1. The pupils are divided into 4 major groups.
Station One (Listening)
a) Using tape recording – the pupils will have to listen to the text.
b) While listening to the tape, they will have to fill in the blanks.
Station Two (Speaking)
a) Using ICT – the pupils will have to search for main details about tigers.
b) Using the details and working in groups, they will have to prepare a report about
tigers.
Station Three (Reading)
a) The ‘WH’ question cards are given to the pupils.
b) Answering the questions, using the ICT, the pupils find out information from

http://search.yahoo.com/bin/search?p=
tiger and answer the ‘WH’ questions.
Station Four (Writing)
a) Using ICT – http://members.delphi.com/rarteau/index.html

b) The pupils will have to find out details about Siberian Tiger.
c) Using the template database, they will fill in the blanks.

Assessment :
Station One: Teacher’s assessment by marking the answers after the groups have finished answer.
Station Two: Group assessment where after all the groups have finished doing their tasks, they will
have to present to the whole class.
Station Three: Teacher’s assessment by marking the answers after the groups have finished answer.
Station Four: Group assessment where the other group will have to assess the answers.
Subject : English

Form : 5
Duration : 8 x 40 minutes
Topic : Debate - Counseling Approach is the best way to deal with
disciplinary problems among students

Objectives : By the end of the lesson, the students should be able to :
1. Define the key words in the motion
2. Explore and extract the information to support the motion
3. Explore and extract the related information to contradict the
motion
4. Discuss on the selected information
5. To witness a parliamentary debate on television
6. To have a debate entitled “Counseling Approach is the best way to
deal with disciplinary problems among students”
7. To write a continuous writing on a debate entitled “Counseling
Approach is the best way to deal with disciplinary problems among
students”

Procedures : 1. Teachers gives out a debate topic
2. Students look out the key words in the dictionary
3. Students explore and extracts the related information from various
sources such as magazines, newspapers, journals and ICT search
engines to support or contradict the motion
4. Teachers explains and demonstrates a tape on a parliamentary debate
5. Students are divided into two groups : the affirmative and the
negative of the parliamentary debate
6. Each group is to choose 4 speakers to represent each team for a
parliamentary debate
7. Students are asked to write a continuous writing on a debate
8. Good essays are to be displayed in the class

Teaching Aids : A dictionary
A tape on a parliamentary debate
Magazines
Journals
Newspapers
ICT search engines
Assessments : A parliamentary debate
Essay writing
Referrences :
http://www.nih.gov/news/pr/jun99/nida-14b.htm

http://www.richardjordan.org/approach.htm

http://www.nida.nihgov/MedAdv/99/NR-614.html

http://www.education-world.com/a_curr/curr258.shtml

http://www.aice.swin.edu.au/events/AICEC99/webabstracts.html

http://www.ncjrs.org/txtfiles/166363.txt

http://www.ed.gov/pubs/ClassSize/practice.html

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/atrisk/at600.htm

http://www.asbj.com/evs/98/schoolsafety.html

http://www.nwrel.org/scpd/sirs/5/cu9.html

LAMPIRAN 3
PENGGUNAAN ICT SEBAGAI ALAT APLIKASI
Mata pelajaran : Sejarah
Tingkatan : 4
Tajuk : Penjelajahan Kuasa-kuasa Barat ke Timur
Masa : 30 minit

Objektif : i. Dapat mengenalpasti tokoh-tokoh pelayaran dari negara-negara
Eropah yang mempelopori pelayaran.
ii. Dapat menunjukkan laluan pelayaran yang dilalui oleh tokoh-tokoh
tersebut mengikut laluan negara masing-masing.
iii. Dapat menerangkan sebab/alasan kuasa-kuasa barat ke timur.
iv. Dapat menjelaskan kesan daripada sudut politik, ekonomi dan sosial
daripada penjelajahan tersebut kepada negara-negara timur.
Strategi : i. Pelajar menjelaskan definisi penjelajahan (drpd. kamus).
ii. Pelajar menandakan laluan perjalanan tokoh-tokoh penjelajahan
iii. Pelajar membuat tugasan dan menyediakan nota yang lengkap
menggunakan aplikasi ICT.
• Contoh: peta dunia boleh diambil daripada CD Microsoft Map
menunjukkan negara asal penjelajah dan laluan penjelajahan
mereka.
• Menggunakan word processer.
• Scanner untuk ‘mengscan’ gambar-gambar tokoh.
• Cara mind mapping.
• Cara power point (pembentangan)
Penilaian : Pelajar membentangkan nota kertas kerja pada masa yang berikutnya.

Subjek : Sains Tahun 5
Tema : Menyiasat Alam Kehidupan
Bidang Pembelajaran : Kemandirian Hidupan
a) Mensintesiskan hubungan makanan antara haiwan
b) Menghayati kepentingan sesuatu hidupan kepada hidupan lain
dalam siratan makanan
Jangkamasa : 150 minit (5 masa)

Objektif : 1. Menamakan haiwan mangsa dan pemangsa
2. Menggabungkan haiwan mangsa dan pemangsa untuk membentuk
rantaian makanan
3. Menggabungkan beberapa rantai makanan bagi menghasilkan siratan
makanan.

BBM : Perisian Power point
Perisian Word
LCD Projector
Strategi pengajaran:
1. Menyanyikan lagu ‘Bangau Oh Bangau’ berdasarkan carta lagu yang dipamerkan
menggunakan LCD Projector.
2. Berdasarkan lagu, guru bertanyakan tentang haiwan apa yang memakannya dan
dimakannya.
3. Beberapa orang murid tampil ke hadapan untuk menampal nama-haiwan pada arah anak
panah yang sesuai berdasarkan lagu tersebut.

Contoh :
dimakan oleh
ikan 􀃆 bangau
4. Penjelasan tentang kegunaan arah anak panah (perkaitan antara mangsa dan pemangsa).
5. Aplikasi menggunakan perisian Word – menaip nama haiwan serta memadankan mangsa
dan pemangsa.
6. Aplikasi rantaian makanan kepada beberapa habitat menggunakan perisian power point
secara kaedah stesen:
• Habitat sawah padi
• Habitat hutan
• Habitat kolam air
• Habitat ladang kelapa sawit
• Habitat padang rumput
• Habitat kebun sayur
7. Mengenalpasti apakah pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertiar
(dan pengurai).
8. Menggunakan aplikasi power point dan dipancarkan ke skrin menggunakan LCD
projector untuk membentuk siratan makanan hasil dapatan dari setiap murid.
9. Menyenaraikan rantai-rantai makanan berdasarkan siratan dengan melengkapkan di
dalam perisian Word.
10. Membuat rumusan keseluruhan pelajaran.

LAMPIRAN 4
PENGGUNAAN ICT SEBAGAI PEMUDAH KOMUNIKASI
SUBJEK : Bahasa Melayu
TAHUN : Enam
MASA : 300 minit
TOPIK : Muzik Tradisional Melayu

OBJEKTIF : Murid akan dapat:
1. Menjawab soalan dengan memberikan keputusan dan rumusan.
2. Melaporkan peristiwa yang didengar atau dilihat dengan
dengan betul dan ringkas.
3. Membina dan menulis pelbagai soalan bagi tujuan menulis.
4. Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau
ungkapan yang sesuai.
5. Menulis karangan dalam bentuk prosa.

STRATEGI :
1. Perbincangan antara murid dan guru tentang muzik tradisional melalui
pengalaman
seperti bacaan , pemerhatian dan sebagainya.
2. Membuat rumusan berdasarkan hasil perbincangan.
3. Topik-topik yang telah dipilih hasil daripada rumusan diagihkan kepada setiap
kumpulan.(6 orang setiap kumpulan).
4. Temu janji dipohon oleh murid untuk mengadakan temu ramah dengan individu
yang hendak dihubungi.
5. Ahli kumpulan membina soalan berdasarkan topik yang diberi untuk tujuan
mendapatkan maklumat.
6. Menghubungi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat dengan
menggunakan alat komunikasi yang sesuai.
7. Menghasilkan rencana daripada maklumat-maklumat yang telah diperolehi
melalui temu ramah.
8. Menukarkan rangkai kata yang tertentu dalam rencana yang telah dicetak kepada
peribahasa yang sesuai. (Rencana ditukar antara kumpulan)
9. Membincangkan kesesuaian penggunaan peribahasa dalam rencana dan
membetulkan kesalahan yang telah disemak.
10. Hasil-hasil rencana murid yang mantap dikumpulkan dan dijadikan senaskhah
folio.

PENILAIAN:
Penilaian rakan sebaya.
Penilaian guru semasa menulis rencana
BAHAN BANTUAN MENGAJAR
Komputer berinternet
Kertas cetak
Pencetak
Bahan bacaan tambahan

Subject: English Language
Year: Five
Topic: 5.1 People - Hobbies
Objectives: Listening
Level One: Respond to questions
Speaking
Level One: Respond appropriately to question asked. Ask question to
seek information and clarify meaning.
Reading
Level Two: Respond to a variety of text types.
Writing
Level One: Write to narrate a story.
Durations: 210 minutes (a week lesson)
Resources: MSN Messenger service
e-mail
video conference
Procedures:
This lesson will take place in the computer lab.
Listening / Speaking Skills:
1. The pupils will be connected through MSN Messenger service with other school/site.
2. The pupils will communicated using headsets and microphones by asking and answering
about each other hobbies.
Reading Skills
1. The pupils will be corresponding to each other using e-mail.
2. They are encouraged to use e-mail.
3. A pupil will have to correspond with other pupil from the other school/site.
4. They will correspond on the topic “hobbies”.
This lesson will take place at the multimedia studio.
Writing Skills
1. The pupils are connected with other school through videoconference.
2. The pupils will discuss between the two parties about a hobby that they have chosen.
3. They write a composition about the hobbies.
4. Then they exchange their compositions to be assessed by the other party.
Assessment
Listening & Speaking: Assessment made by teachers of the two parties.
Reading: Peer assessment where pupils could correct or detect errors while corresponding
each other.
Writing: Group assessment where their compositions will be assess by other parties.

Mata pelajaran: Kemahiran Hidup
Tingkatan : 2
Masa : 120 minit
Tajuk : Makanan dan Pemakanan
Sub topik - diet seimbang
- tabiat makanan yang sihat

Objektif : 1. Mengenalpasti kepentingan dalam merancang diet seimbang.
2. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi tabiat makan.
3. Mengamalkan tabiat makan yang sihat.
Strategi : 1. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan
diberi keratan akhbar, majalah dan risalah yang berkaitan
dengan makanan dan pemakanan.

Contoh: pyramid makanan,gambar kanak-kanak kebuluran ,
menu dan gambar makanan pelbagai kaum.
2. Berdasarkan bahan yang telah dibaca, para pelajar diminta
untuk membina soalan tentang diet seimbang dan faktor yang
mempengaruhi tabiat makan seperti kesihatan, budaya
pemakanan, iklan dan teknologi.
3 Soalan-soalan yang dibina akan dipilih oleh guru untuk
dikemukakan oleh pelajar semasa sessi ‘video conferencing’.
4. Soal-jawab antara pelajar dan pakar pemakanan melalui ‘video
conferencing’ dengan pengawasan guru. Pelajar mencatat isi-isi
penting yang diperolehi.
5. Sebagai rumusan, pelajar membina peta minda untuk sub topik
yang dipelajari.

Penilaian : 1. Soalan latihan

2. Folio
BBM : Edaran seperti risalah, keratan akhbar, keratan majalah
ICT
PANEL PENULIS
Penasihat : Dr. Sharifah Maimunah bte. Syed Zin
Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Dr. Rohani bte. Abdul Hamid
Timbalan Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Pengerusi : Dr. Ahmad bin Mohd. Sharif
Ketua Bidang
Bidang Pendidikan Teknologi
N.Pengerusi : Tuan Hj. Mohd. Aspar bin Haji Dasuki
Ketua Unit
Unit Komputer Dalam Pendidikan
Ahli Panel : Tuan Haji Sulaiman bin Haji Hashim (Ketua)
En. Abdul Wahab bin Ibrahim
En. Mazlan bin Haji Talib
En. Shamsul Bahari bin Baharudin
En. Hassan bin Wahid
Cik Hajjah Hasnah bte. Nordin
En. Abd. Rahman bin Ismail
Dr. Ahmad Marzuki bin Haji Zainuddin (UIA)
Abu Bakar bin Sahari (MPTI)

Mai tengok gambar- gambar acara sukan>>>

Monday, April 9, 2007

Sebelum terlupa>>> sedikit info mengenai olahraga:)

Olahraga

Pertandingan lumba lari sedang diadakan dan pemain membuat larian dalam acara lari berpagar
Dari pasukan Liga Besbol Amerika di Oakland, California lihat Olahraga Oakland.
Olahraga, juga dikenali, dipanggil di dalam Bahasa Inggeris Amerika disebut trek dan padang atau trek dan padang olahraga. mempunyai pelbagai jenis acara seperti acara lumba lari, melempar, dan melompat. Perkataan ini diambil dari Greek disebut "athlos" bermaksud "pertandingan".


Sejarah

Olahraga adalah sukan asli di Sukan Olimpik pertama balik ke dalam 776 SM di mana acara itu hanya dipegang adalah stadium panjang lumba jalan kaki atau "stade".
Terdapat beberapa orang lain "permainan-permainan" diadakan sepanjang zaman era klasik Eropah:

>>Pythian Games (mengasaskan 527 SM) diadakan dalam Delphi setiap empat tahun *Nem Games (mengasaskan 516 SM) diadakan dalam Argolid setiap dua tahun *Isthmian (mengasaskan 523 SM) berpaut Segenting bagi Corinth setiap dua tahun (setahun ada yang yang mengikuti Sukan Olimpik)
>>Roman Permainan-permainan – Muncul dari Etruscan lebih suka semata-mata orang Yunani akar-akar, Roman Permainan-permainan deemphasized footraces dan membaling. Sebagai ganti, sukan-sukan orang Yunani kereta kuda lumba dan gusti, serta Etruscan sukan pertempuran gladiator, mengambil tengah pentas. Orang lain dinikmati olahraga peraduan-peraduan, seperti bangsa celts, Teutons dan orang goths yang dijayakan Orang-orang Rom. Bagaimanapun, ini adalah kerap berkaitan dengan latihan pertempuran, dan bukan dengan baik dikelolakan. Di Zaman Pertengahan anak-anak lelaki kepada orang orang bangsawan akan terdidik dalam berlari, melompat dan gusti, tambahan kepada menunggang, berlawan tombak dan senjata latihan. Peraduan-peraduan antara pesaing-pesaing dan kawan-kawan mungkin telah ramai. Alasan-alasan yang atas kedua-dua rasmi dan tidak rasmi. Banyak sukan olahraga telah ditemui disokong dalam Eropah seluruh zaman-zaman. Bagaimanapun, di Britain mereka telah jatuh pertolongan antara abad ke-13 dan abad ke-16 disebabkan oleh sekatan-sekatan kerajaan di sukan-sukan bertujuan untuk mengurangkan amalan seni memanah. Selepas pengharaman ini adalah mengangkat dalam abad Ke-17 sukan-sukan bermula makmur sekali lagi, tetapi ia bukan hingga abad ke-19 organisasi itu bermula kelihatan. Ini termasuk penggabungan nalar sukan-sukan dan latihan ke dalam rejim-rejim sekolah. [Maktab Tentera Diraja]], Sandhurst telah mendakwa menjadi pertama untuk menerima ini di 1812 dan 1825 tetapi tanpa apa-apa bukti sokongan. Terakam paling awal mesyuarat adalah terancang di Shrewsbury, Shropshire di 1840 oleh Royale Sekolah Shrewsbury Cari. Terdapat butir-butir mesyuarat dalam satu siri dari surat-surat ditulis 60 tahun kemudian oleh CT Robinson yang ialah seorang murid di sana daripada 1838 untuk 1841.


Acara-acara olahraga yang moden adalah dengan biasanya dikelolakan sekitar satu balapan larian 400 meter, yang mana kebanyakan daripada acara-acara bergerak berlaku. Acara padang (berpagar, melompat, dan membaling) sering diambil tempat dalam menurunkan di pusat balapan larian.

Banyak peristiwa olahraga ialah satu punca yang purba dan ada yang telah dikendalikan dalam kompetitif dibentuk oleh purba Greeks. Olahraga adalah termasuk moden yang pertama di Sukan Olimpik di 1896 dan telah sebahagian dari program semenjak, menyediakan tulang belakang Sukan Olimpik. Wanita-wanita tidak dibenarkan menyertai acara balapan dan acara padang Sukan Olimpik di sehingga 1928. Satu badan pentadbiran antarabangsa (IAAF) telah ditubuhkan pada 1912. IAAF Kejohanan Dunia yang luar, mantap, dan berasingan pada 1983. AAU (Kesatuan Olahraga Amatur) adalah badan pentadbiran dalam Amerika Syarikat sehingga ia runtuh di bawah tekanan daripada kemaraan profesionalisme pada lewat 1970-an. Satu badan pentadbiran yang baru yang dipanggil Kongres Olahraga (TAC) telah dibentuk, ia adalah kemudian dinamakan semula Jalan USA dan bidang (USATF atau AS T&F). Tambahan pula, organisasi kurang berstruktur, Pejalan-pejalan kali Jalan Kelab Amerika (RRCA) juga wujud dalam Amerika Syarikat untuk menggalakkan lumba jalan kaki. Kedua-dua pertubuhan membenarkan atlet-atlet untuk menerima wang untuk larian meletakkan satu penghujung untuk larian meletakkan satu penghujung untuk "shamateurism" bahawa wujud sebelum.

Trek dan padang dalam

Di situ adalah dua musim untuk mengesan dan bidang. Terdapat satu musim yang tertutup, berlari semasa musim sejuk dan satu musim yang luar, berlari semasa musim bunga dan musim panas. Kebanyakan jalan tertutup adalah 200 meter. Bagaimanapun kurang kerap, terdapat jejak-jejak yang lebih kecil dan lebih besar yang menyukat daripada antara 145 (11 pusingan untuk sebatu) untuk 300 meter. Jalan tertutup terdiri daripada empat hingga enam lorong-lorong dari lapan hingga sepuluh di satu jalan yang luar. Sering satu kehendak jalan tertutup telah dibankkan pusing untuk pampasan untuk selekoh ketat.

Dalam satu pertemuan jalan tertutup atlet-atlet bertanding acara-acara sama sebagai satu luar berjumpa dengan kecuali 100 m dan 110 m/100 m pagar-pagar (diganti oleh 60 m pecut dan 60 m berpagar mempunyai banyak tahap dan kadangkala 55 m pecut berpagar 55m di tahap sekolah tinggi), dan 10,000 m jalan kaki dan 3,000 lari berhalangan 3,000m. Berjumpa tertutup juga mempunyai penambahan satu 3,000 m berlari dengan biasanya di kedua-dua tahap yang pelajar kolej dan elit dari 10,000 m. 5,000 m adalah acara itu terpanjang biasanya berlari dalam rumah, walaupun terdapat situasi-situasi di mana lebih panjang jarak telah berlumba. Di pertengahan abad ke-20, di sana terdapat satu siri dari bangsa 'perang tanding bangsa' di Madison Segi Empat Garden's (NY) jalan tertutup, sesetengah yang mana digambarkan dua orang manusia lumba satu maraton (26.2 ketul batu). bagaimanapun, ini adalah satu sangat jarang berlaku, untuk sebab-sebab yang nyata. Dalam beberapa peristiwa, di sana boleh juga menjadi satu 500 m lumba sebagai ganti keterbukaan 400 m biasanya ditemui di luar, dan dalam banyak kejohanan pelajar kolej bangsa dalam rumah kedua-dua adalah dipertikaikan.

Dalam acara padang, acara yang menonjol hanya lompat tinggi, lompat bergalah, lompat jauh, dan lompat kijang. Merejam lembing, baling tukul besi, dan lempar cakera adalah ditambah yang cuma untuk luar, terdapat biasanya tidak cukup ruang dalam sebuah stadium yang tertutup untuk peristiwa-peristiwa ini.

Acara-acara lain unik untuk acara tertutup (terutama sekali di Amerika Syarikat) adalah 300m, 600m, 1000m dan 35 paun. Di sesetengah negara(terutamanya Norway), lompatan sejauh dan kedudukan-kedudukan lompat tinggi adalah juga ditandingi.

Untuk multi acara atlet-atlet terdapat Pentatlon untuk perempuan (terdiri daripada pagar-pagar lari 60 m berpagar, lompat tinggi, lontar peluru, lompat jauh dan lari 800 m) dan heptathlon untuk lelaki (terdiri daripada lari 60 m, lompat jauh, lontar peluru, lompat tinggi, lari 60 m berpagar, lompat bergalah dan lari 1000 m).

Trek dan padang luar

Jalan luar dan musim bidang bermula dalam musim bunga dan mungkin berterusan melalui musim panas. Biasanya jejak-jejak adalah sebuah bentuk bujur mengikuti 400 meter, bagaimanapun, beberapa jalan lama adalah masih berhati-hati di halaman-halaman, supaya mereka mengukur 440 halaman. Jalan terdiri daripada 6-10 lorong-lorong dan, untuk lebih besar jejak-jejak pelajar kolej, satu lumba kuda berhalang jalan dengan sebuah lombong air. Ini boleh dalam atau di luar jalan, membuat untuk seekor giliran lebih ketat atau satu pusingan yang lebih luas. Sering sekolah-sekolah akan menempatkan satu bidang di tengah-tengah jalan, biasanya bola sepak/bola sepak/sejenis permainan bola, disebabkan oleh saiz dan bentuk mereka. Bidang dalam ini adalah dengan biasanya dikenali sebagai kawasan dekat. Baru-baru ini, sesetengah daripada bidang ini telah disediakan AstroTurf atau FieldTurf dari rumput.
Acara padang terdiri daripada lompat tinggi, lompat bergalah, lompat jauh, lompat kijang dan tembakan meletakkan. Juga terdiri daripada rejam lembing, baling tukul besi dan lempar cakera. Bagaimanapun, ini adalah kerap berada di luar stadium kerana mereka bermula dari satu jumlah yang besar menjarakkan dan mungkin merosakkan padang rumput. Bagaimanapun, banyak jalan tanpa satu padang olahraga dalam penggunaan tengah kawasan dekat untuk peristiwa-peristiwa membaling.

Acara
Terdapat variasi lain selain satuan disenaraikan di bawah tetapi bangsa-bangsa panjang luar biasa (contoh 300 m) adalah dijalankan banyak kurang kerap. Luar biasa bangsa adalah dengan lazimnya diadakan semasa musim tertutup disebabkan oleh 200m yang lebih pendek jalan tertutup. Kecuali larian batu, bangsa berdasarkan agung jarak adalah jarang sekali atur terus jalan ada lagi selepas kebanyakan jalan telah bertukar daripada sesuku batu (402.3 m) untuk 400 meter; semua recordkeeping untuk jarak agung telah ditamatkan. Bagaimanapun, banyak rekod buku-buku masih boleh telah mempunyai pemegang rekod dunia baru(masa ini Hicham El Guerrouj bagi Maghribi) disebabkan oleh kepentingan yang seluruh dunianya.
Manusia dan wanita-wanita tidak bersaing menentang satu sama lain. Wanita-wanita umumnya berlari jarak sama seperti manusia walaupun berpagar dan halangan-halangan lumba kuda berhalang adalah rendah dan pemberat tembakan, cakera, lembing dan tukul adalah kurang.
Acara balapan - acara-acara larian dikendalikan atas satu 400 meter jalan.
berlari pecut: peristiwa-peristiwa sehingga dan termasuk 400 m. Kejadian-kejadian umum adalah 60 m (dalam rumah cuma), 100 meter, 200 meter dan 400 meter.
jarak menengah: peristiwa-peristiwa daripada 800 m untuk 3000 m, terutama 800 meter, 1500 meter, batu dan 3000 m. Di Amerika Syarikat (sekolah-sekolah tinggi terutama), acara-acara jarak termasuk 800 m, 1600 m (batu), dan 3200 m (2 ketul batu).
lumba lari berhalang - satu kaum (biasanya 3000 m) di pelari-pelari yang harus berunding halangan-halangan dan lompat air.
Lari jarak jauh: larian 5000 m ke atas. Kejadian-kejadian umum adalah 5000 m dan 10000 m.
Lari Berpagar: 110 m pagar-pagar tinggi (100 m untuk perempuan) dan 400 m pagar-pagar pertengahan (300 m dalam sesetengah sekolah-sekolah tinggi).
lari berganti-ganti: Lari berganti-ganti 4 x 100 meter, Lari Berganti-ganti 4 x 400 meter, 4 x 200 m, 4 x 800 m, sebagainya. Beberapa acara, seperti menyampaikan medley, adalah dengan jarang sekali larian kecuali dekat geganti besar karnival. Banyak sekolah tinggi Amerika larian 4 x 8, 4 x 2, 4 x 1 dan 4 x 4, dengan 4 x 4 ada penyudah acara untuk pertemuan.
Marathon/Lumba lari di jalan: dikendalikan atas terbuka.
Lari jarak jauh: larian 5000 m ke atas. Common events are 5000 m dan 10000 m.
Lari Berpagar: 110 m lari berpagar(100 m untuk wanita) dan 400 m lari berpagar pertengahan (300 m untuk sekolah tinggi).
Relay: Lari berganti-ganti 4 x 100 meter, Lari Berganti-ganti 4 x 400 meter, 4 x 200 m, 4 x 800 m, sebagainya. Acara yang sama, menyampaikan medley, adalah dengan jarang sekali larian kecuali karnival besar. Banyak sekolah tinggi Amerika larian 4 x 8, 4 x 2, 4 x 1 dan 4 x 4, dengan 4 x 4 ada penyudah acara untuk pertemuan.
Marathon/Lumba lari di jalan: dikendalikan atas jalan-jalan keterbukaan, tetapi sering penyudah di jalan. Kejadian-kejadian umum adalah separuh maraton dan maraton.
Lumba jalan kaki: biasanya dikendalikan atas keterbukaan jalan-jalan. Kejadian-kejadian umum adalah 10 km, 20 km dan 50 km.

Acara padang **Acara melempar ***

Lontar peluru
Baling tukul besi
Rejam lembing
Lempar Cakera

Acara melompat ***

Lompat tinggi
Lompat jauh
Lompat galah
Lompat kijang
lompat tinggi


Acara gabungan **

pentatlon
Heptathlon
Dekathlon